Senter for grunnforskning (CAS) tar nå imot søknader om å bli Young CAS Fellow i perioden januar 2023 til desember 2024. Søknadsfristen er 9. juni 2022.

Young CAS Fellow-programmet er et tilbud til forskere under 40 år. Forskeren vil få midler og støtte til sitt forskningsprosjekt og oppnå verdifull erfaring ved å organisere og lede flere workshops og et tomåneders forskningsopphold. CAS stiller med midler, kontorlokaler og administrativ støtte til gjennomføringen. Les mer om CAS nederst på siden.

Målet med ordningen er å støtte fremragende yngre forskere ved å gi dem muligheten til å bygge selvstendige forskningsnettverk og få erfaring som forskningsledere. Som Young CAS Fellow blir man gitt gode rammevilkår for å drive gruppebasert, fri og fremragende grunnforskning, og muligheten til å invitere kolleger fra hele verden til å delta i prosjektet. 

Forskere under 40 år på søknadstidspunktet, som har fullført ph.d. og er ansatt ved en av våre samarbeidsinstitusjoner kan søke. Forskningsprosjektet må ha en tydelig grunnforskningsprofil, og være nysgjerrighetsdrevet, utfordre gitte sannheter og ha potensiale til å flytte forskningsfronten på det aktuelle feltet. Forskere innen alle forskningsfelt kan søke, men det er ikke mulig å utføre laboratoriearbeid i regi av CAS. I en vellykket søknad kommer det tydelig fram hvorfor prosjektet passer Young CAS Fellow-programmet, og hvordan samlingene og forskningsoppholdet vil bidra til å nå prosjektets mål og fremme søkerens karriere.

Young CAS Fellow-programmet ble utformet i samarbeid med Akademiet for yngre forskere (AYF) med mål om å øke tilbudet til forskere i en tidlig fase av karrieren. Programmet er støttet av Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA) og CAS’ partnerinstitusjoner. Programmet ble realisert første gang i det akademiske året 2019/2020.

CAS vil gi støtte til to Young CAS Fellows for perioden januar 2023 – desember 2024.

Toårig program

Som Young CAS Fellow får man støtte fra CAS på inntil 750 000 kr over to år.

Det første året skal en Young CAS Fellow arrangere tre intensive samlinger. Budsjett: inntil 250 000 kr.

Det andre året skal en gruppe etter mønster fra den regulære CAS-ordningen samles til et to måneder langt forskningsopphold. Gruppen skal sitte samlet og jobbe med prosjektet. Budsjett: inntil 500 000 kr.

En Young CAS Fellow får administrativ bistand av CAS gjennom hele toårsperioden. AYF vil bidra på samlinger med diskusjon, tips om formidling og strategier for videre utvikling av prosjektene. DNVA stiller sine vakre lokaler til disposisjon for avslutningen av den siste samlingen og bidrar til bevertningen.

Detaljer om budsjettet er beskrevet i avsnittet «Hva kan budsjettet dekke?» under.

Gjennomføring av det toårige programmet

Slik er programmet bygd opp:

År 1:

 • Den første samlingen skal vare i fire-fem dager, og avholdes i januar 2023. Denne samlingen vil finne sted i CAS’ lokaler eller ved et annet egnet lokale som CAS stiller med i nærheten. CAS stiller både forskerkontorer og konferanserom til rådighet.
 • Den andre samlingen skal vare mellom tre og fem dager, og avholdes fortrinnsvis i mai/juni 2023 ved hjemmeinstitusjonen til deg som er Young CAS Fellow eller et annet sted som tjener prosjektets mål.
 • Den siste samlingen varer mellom tre og fem dager og avholdes høsten 2023. Den finner sted på CAS og avsluttes med et åpent møte og mottagelse i DNVAs vakre lokaler.

År 2:

Forskningsoppholdet i år 2 er utformet etter mønster av den regulære CAS-ordningen. Som Young CAS Fellow samler du en kjernegruppe på CAS for å jobbe med forskningsprosjektet ditt i to sammenhengende måneder. Oppholdet skal finne sted i vårsemesteret 2024. Et slikt forskningsopphold gir en unik mulighet for fordypning og kontinuitet.

Kjernegruppen velges av deg som Young CAS Fellow og består fortrinnsvis av forskere som har deltatt i én eller flere samlinger i det foregående året.  

Prosjektet vil disponere fem kontorplasser og fire-fem deltakere (inkludert deg som Young CAS Fellow) skal til enhver tid være tilstede. Deltakerne bør ha et opphold på minst én måned hver, men kan dele oppholdet i to dersom det er ønskelig. Som Young CAS Fellow må du være til stede i hele perioden.  

Hvem kan søke?

For å kunne søke om å bli Young CAS Fellow må du:

 • Være yngre enn 40 år ved søknadsfristen. Du vil få fratrekk for permisjoner, obligatorisk militær- eller siviltjeneste eller sykefravær. Det er ingen alderskrav til de øvrige medlemmene av forskningsgruppen.
 • Ha fullført ph.d. 
 • Være ansatt i en 100% vitenskapelig stilling* hos en av CAS’ samarbeidspartnere fra januar 2023 til og med desember 2024. Det er ikke krav om at stillingen er fast eller at du er ansatt ved samme institusjon i hele perioden, så lenge du er ansatt hos en av våre partnere i den aktuelle perioden.
 • Erfaring med forskningsledelse vil være et fortrinn, men er ikke et krav.

*En vitenskapelig stilling er en akademisk stilling som innebærer forskning og/eller undervisning på universitets-/høyskolenivå.

Er du midlertidig ansatt?

Dersom du ved søknadsfrist ikke vet hvor du vil være ansatt i år to av programmet (januar 2024 – desember 2024), kan du likevel søke. Men tildeling for år to vil være betinget av at du ved oppstart av år to er ansatt (fast eller midlertidig) ved en av våre partnerinstitusjoner og får støttebrev fra din leder på denne institusjonen.

Hva kan budsjettet dekke?

 • Reise- og boutgifter knyttet til prosjektets samlinger og forskningsopphold ved CAS*.
 • Daglige lunsjer for deg og prosjektets øvrige deltagere på samlingene og under hele forskningsoppholdet. For eventuelle fellesmiddager ute følger CAS statens satser. Deltakere som bor på hotell kan få dekket utgifter til middager, men beløp må fastsettes på forhånd. CAS dekker ikke per diem.
 • Frikjøp som dekker dokumenterbare utgifter til undervisningsvikar for deltakerne på forskningsoppholdet i år to. Estimerte kostnader til frikjøp må i budsjettet spesifiseres med navn på forsker, kostnad per forsker og lengden på frikjøpet. Som Young CAS Fellow beholder du din lønn fra din hjemmeinstitusjon og skal derfor ikke selv frikjøpes.

*Som Young CAS Fellow basert utenfor Oslo-området vil du få boutgiftene under forskningsoppholdet i år to dekket av CAS, og denne utgiften trenger ikke tas fra prosjektbudsjettet.

Søknaden må inneholde:

 • En beskrivelse (3-4 sider) av ditt forskningsprosjekt som inkluderer klare hypoteser/forskningsspørsmål og mål. Prosjektet vil vurderes av et generalistpanel, og må beskrives på en slik måte at forskere utenfor eget fagområde kan vurdere dem.
 • En plan (maks 1 side) for gjennomføringen av arbeidet gjennom prosjektperioden. I planen må det framkomme hvordan du skal organisere og lede prosjektet for å nå dets mål, og hvordan samlingene og forskningsoppholdet vil bidra til realiseringen. Forklar også hvordan prosjektet vil fremme din forsknings- og karriereutvikling. Samlingene og aktivitetene innenfor rammene av Young CAS Fellow-programmet er ikke ment å skulle benyttes til søknadsskriving. Det vil likevel styrke prosjektet om du viser hvordan det kan utvikles med henblikk på å søke midler hos andre forskningsfinansiører som Norges forskningsråd og Horisont Europa.
 • En liste over 3-5 forskere som vil delta i kjernegruppen. Listen skal inkludere deres akademiske tittel og institusjonstilhørighet. Øvrige deltakere kan meldes inn senere.
 • Et enkelt budsjett. Les mer om budsjettet lenger oppe i teksten. Budsjettmalen skal benyttes. Last ned budsjettmalen her.
 • En kort redegjørelse («Ethical Self-Assessment») på 1/3-1/2 side som viser at du er kjent med de relevante etiske retningslinjene. Se CAS’ guidelines for ethics in research.
 • Søkers CV og publikasjonsliste (maks 4 sider). CV-malen skal benyttes. Last ned mal her.
 • Støttebrev fra din nærmeste leder for perioden januar 2023 – desember 2024. Som beskrevet over, dersom du ikke vet hvor du vil være ansatt i år to, kan du likevel søke. Støttebrevet fra nærmeste leder skal være en formell bekreftelse på at:
  • du som Young CAS Fellow vil få beholde din lønn og frigjøres fra andre forpliktelser i de periodene du har fravær for å utføre dine Young CAS Fellow-aktiviteter.
  • Hjemmeinstitusjonen din er villig til å avholde andre samling i år én.
 • Dersom forskningen krever tillatelser (Datatilsynet, De nasjonale forskningsetiske komiteene, ol.), må disse foreligge på oppstartstidspunktet. Du må bekrefte i søknaden at disse vil foreligge.

Merk at søknader som ikke oppfyller de formelle kravene vil bli avvist.

Hvordan søker du?

Du må levere søknaden via vår elektroniske søknadsportal hos UNIFOR. Alle dokumenter må skrives på engelsk, lagres og lastes opp i PDF-format. Alle påkrevde maler kan lastes ned i søknadsportalen.

Søknadsfristen er 9. juni 2022.

Utvelgelsesprosessen

En utvelgelseskomité bestående av representanter fra CAS, CAS’ styre og AYF, behandler søknadene og lager en kortliste. CAS’ styre tar så den endelige avgjørelsen i september 2022, og utnevner to Young CAS Fellows for januar 2023 – desember 2024.

I rangeringen vil prosjektets vitenskapelige kvalitet samt søkerens prestasjoner og erfaringer vektlegges. For å lykkes vil det også være avgjørende at prosjektet er i tråd med CAS’ mandat og kriteriene i utlysningen.

Har du spørsmål om søknadsprosessen? Send gjerne en e-post til rådgiver Julie Ellinor Frølich Dalseth (j.e.f.dalseth@cas.oslo.no).

Om senter for grunnforskning 

Senter for grunnforskning ved Det Norske Vitenskaps-Akademi er en selvstendig stiftelse som fremmer nysgjerrighetsdrevet, fremragende grunnforskning.

CAS gir deg muligheten til å invitere kolleger fra hele verden til å delta i ditt forskningsprosjekt. 

CAS støtter både etablerte toppforskere, gjennom den regulære CAS-ordningen, og talentfulle unge forskere, gjennom Young CAS Fellow-ordningen.

Les mer om CAS på våre nettsider.